ਇੱਕ ਤੂੰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੈਂ,ਤੀਜਾ ਨਾ ਕੋਈ

by admin

ਇੱਕ ਤੂੰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੈਂ,ਤੀਜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ

ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ,ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ

You may also like