ਇਜ਼ਹਾਰ-ਏ-ਮੁਹੱਬਤ

by Sandeep Kaur

ਇਜ਼ਹਾਰ-ਏ-ਮੁਹੱਬਤ ਬੇਧੱੜਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ

ਇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚਾਹ ਕੜਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ

You may also like