ਇਕ ਚੰਗੀ Rabindranath Tagore Quotes In Punjabi

by Sandeep Kaur

ਇਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪਿਆਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੀ ਹੈ।

Rabindranath Tagore

You may also like