ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਵਿਖਰੇ ਹੋਏ ਅਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ

by admin

ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਵਿਖਰੇ ਹੋਏ ਅਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਉੱਡਾਂਗੇ ਜਰੂਰ ! ਸਾਫ ਹੋ ਲੈਣਦੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ

You may also like