ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ

by Sandeep Kaur

ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੱਕ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੋ ਚੀਜ਼ ਖਾਸ ਏ

ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਂਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਰ ਜੱਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਏ

You may also like