ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ

by Sandeep Kaur

ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਖਾਕੇ ਰੁੱਖੀ ਸਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਈ ਦਾ

ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਚਾਰ ਲਾਂਵਾਂ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਦਾ

You may also like