ਆਪਣੇ ਆਪ Nanak Singh Quotes In Punjabi

by Sandeep Kaur

ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਆਦਮੀ ਖ਼ੁਦ ਸਮਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ।

Nanak Singh

You may also like