ਆਪਣੀ ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ

by Sandeep Kaur

ਆਪਣੀ ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਹੀ ਰੋਕੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ

ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਿਲਖਿਲਾ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਕਿਉੰਕਿ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀ ਦੌਲਤ ਹੈ

You may also like