ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ  ਮਾਣ ਦੇਈਏ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ

by admin

ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ  ਮਾਣ ਦੇਈਏ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ
ਜਿਹਦੇ YaaR  ਨਾਲ ਬੈਠ ਰੋਟੀ ੲਿੱਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ

You may also like