ਅਸੀ ਸਵੇਰੇ ਇਕ ਵਾਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜ਼ਾ ਲੈਦੇ ਆ

by admin

ਅਸੀ ਸਵੇਰੇ ਇਕ ਵਾਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜ਼ਾ ਲੈਦੇ ਆ ।
ਫਿਰ ਓਹੀ ਦਸਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਜ਼ਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈੰ।

You may also like