ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਸੇਂਗਾ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੀਤਿਆ ਵਕਤ ਯਾਦ ਕਰਕੇ

by Manpreet Singh

ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਸੇਂਗਾ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੀਤਿਆ ਵਕਤ ਯਾਦ ਕਰਕੇ
ਤੂੰ ਵੀ ਰੋਏਂਗਾ ਮਿਲਣ ਲਈ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕਰਕੇ
ਦਸਤੂਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯਾਰਾ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ
ਅਕਸਰ ਖੁਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ

Raman Buttar439

You may also like