ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਗਰੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ 

by Manpreet Singh

ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਗਰੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਬਸ ਇੰਨੇ ਨੀਵੇ ਬਣਕੇ ਰਹੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਕਿ ਹਰ ਦਿਲ ਦੁਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੁਰ ਹੋ ਜਾਵੇ

You may also like