ਹਨੇਰਾ ਮਿਟ ਗਿਆ

by Sandeep Kaur

ਹਨੇਰਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਸੀ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੇਲ ਪਾਇਆ,
ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਬਲਾ ਸੜੀ ਜਦ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ।

ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਮਹਿਕ

You may also like