ਭੰਡਾ- ਭੰਡਾਰੀਆ

by admin

ਭੰਡਾ- ਭੰਡਾਰੀਆ,
ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ |
ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਚੁੱਕ ਲੈ,
ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ |

You may also like