ਕੋਟਲਾ ਛਪਾਕੀ

by admin

ਕੋਟਲਾ ਛਪਾਕੀ ,
ਜੁਮੇਰਾਤ ਆਈ ਜੇ |
ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੇ ,
ਓਹਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ ਜੇ |

You may also like