ਆਵੇ ਨਾ ਰਾਤ

by Sandeep Kaur

ਆਵੇ ਨਾ ਰਾਤ ਕਾਲੀ ਹਰ ਤਰਫ਼ ‘ਨੂਰ ਹੋਵੇ।
ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਐਸਾ ਸਰੂਰ ਹੋਵੇ।

ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂਰ

You may also like