ਅਰਜ਼ ਕਿੱਤਾ ਵਾ

by Sandeep Kaur

ਅਰਜ਼ ਕਿੱਤਾ ਵਾ

ਭਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਚਾਹ ਸਾਡੀ

You may also like