ਸਮਰੱਥ ਹੋ

by Jasmeet Kaur

ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਲਾਂ ਕਲਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ,

ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਸੁਕਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ।

You may also like