ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ

by Jasmeet Kaur
Bulleh Shah quote status

ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਥੋੜਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੁੱਛ

ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਬੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਾਪੀ

You may also like