ਜਿੱਤ ਹਾਰ

by Jasmeet Kaur

ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਖੇਡਣ ‘ਤੇ

ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

You may also like