ਜਿੰਦਗੀ

by Manpreet Singh

ਸੰਤ ਓਹ ਹੈ ਜੋ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵੇ, ਸੰਤ ਓਹ ਨਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ,ਜੋ ਖਤਰਿਆਂ ਅਗੋ ਹਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਛਡੋ ਮੈਨੂੰ , ਮੈ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ? ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਾ ਸੰਤ ਆਖੋਗੇ ? ਕੀ ਇਹ ਸੰਤ ਨੇ ? ਇਹ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ |
ਮੈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ , ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਨਿਰੇ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ , ਔਰ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਕੰਡੇ ਮਹਿਕ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ , ਫੁਲ ਦੇਂਦੇ ਨੇ , ਫੁਲਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਸਚਾਈ ਹੈ , 90 ਸਾਲ ਕੰਡੇ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਨਾਲੋ ਬੇਹਤਰ ਹੈ , 90 ਦਿਨ ਫੁਲ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀਵਣਾ | ਜਿਸ ਫੁਲ ਕੋਲ ਜਿਤਨੀ ਜਿਆਦਾ ਮਹਿਕ ਹੋਵੇਗੀ , ਓਹਦੇ ਕੋਲ ਉਤਨੇ ਜਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਹੋਣਗੇ , ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇਗੀ |
ਪਰ ਕਈ ਦੁਸ਼ਟ ਕੰਡੇ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ , ਅਜੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚਿਮੜੇ ਹੋਏ ਨੇ , ਗੁਰਦਵਾਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ , ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ | ਇਹ ਸਭ ਕੰਡੇ , ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ , ਇਸ ਵਸਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖ ਦਿਤੈ |
“ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ , ਚੋਰ ਪੈਹਲੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੈ, ਫਿਰ ਜੇਲ ਕਟਦੈ, ਇਹਨਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਜੇਲ ਪੈਹਲੇ ਕਟ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੁਣ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ , ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ , ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ , ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ |

Sant Singh Maskeen

You may also like