ਪਿੰਗਲਿਸ਼

by admin

8ਵੀਂ ਫੇਲ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ
ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ ਬਾਰੇ
ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ—-

Dear Sir,

I am ਜਿੰਮੀ ਦੀ mummy.
ਕਾਰਨ for writing letter is that ਐਸ ਸਾਲ ,
there is ਬਾਹਲੀ ਤੰਗੀ.
Rain water gave ਧੋਖਾ .
So ਸੋਇਆਬੀਨ ਫਸਲ not ਹੋਈ well.

Also ਮਜਦੂਰੀ not available ਰੋਜ਼ .

ਜਿੰਮੀ ਦਾ ਭਾਪਾ have a bad ਐਬ
Not daily but ਪੀਂਦੇ ਕਦੇ ਕਦੇ

We are not ਬੇਈਮਾਨ,
We will not ਡੁਬਾਉੱਦੇ your money,

so ਕਿਰਪਾ keep ਭਰੋਸਾ on us.

Our ਮੁੰਡਾ ਜਿੰਮੀ is very ਹੁਸ਼ਿਆਰ ,
so give him ਉੱਚੀ education and
ਬਣਾਓ him ਬਹੁਤ big.
How to ਸਪੀਕਣਾ English ,
pleez ਸਿਖਾਓ him and
don’t give him ਪੈਹਿਆਂ ਦਾ tension.

Sir, I am 8ਵੀਂ fail. Not ਤੇਜ in English .
ਕੁਝ mistake ਹੋਵੇ ਤਾਂ sorry.
ਤੁਹਾਡੀ faithfully

ਜਿੰਮੀ ਦੀ mummy.
ਜਾਗਰ ki ਬਹੂ

You may also like