ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਜੰਮੇ ,ਜੰਮ ਜੰਮ ਭਰੀ ਰਸੋਈ

by admin

ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਜੰਮੇ ,ਜੰਮ ਜੰਮ ਭਰੀ ਰਸੋਈ
ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਜੰਮੇ ,ਜੰਮ ਜੰਮ ਭਰੀ ਰਸੋਈ…..
ਨੀ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਵਰਗੇ ਪਿਓ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ
ਨੀ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਵਰਗੇ ਪਿਓ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ।

You may also like