ਰੜਕੇ ਰੜਕੇ ਰੜਕੇ

by admin
ਰੜਕੇ ਰੜਕੇ ਰੜਕੇ
ਕੇਸਰ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਹੋਕਾ ਆਗਿਆ,
ਆਗਿਆ ਪਹਿਰ ਦੇ ਤੜਕੇ।
ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਲੋਕੋ,
ਜਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਕੰਨ ਧਰ ਕੇ।
ਅੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਪਿਓ,
ਪੈ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ।
ਪਿੰਡ ਗੁਆਂਢੀ ਗੁੱਤਾਂ ਮੁੱਨਤੀਆਂ,
ਮੁੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੜ੍ਹੋਂ ਫੜ੍ਹਕੇ ।
ਅਕਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ,
ਕਦੋਂ ਮੁਡੁ ਘਾਹ ਚਰ ਕੇ—–।

You may also like