ਨੀ ਚੱਕਵੀ ਜੀ ਤੋਰ ਵਾਲੀਏ

by admin
ਕਾਨਾ–ਕਾਨਾ–ਕਾਨਾ
ਨੀ ਚੱਕਵੀ ਜੀ ਤੋਰ ਵਾਲੀਏ
ਹੁੰਦਾ ਚੌਹ ਪੈਸਿਆ ਦਾ ਆਨਾ
ਜਿਹੜੀ ਸਾਥੋ ਘੁੰਡ ਕੱਢਦੀ
ਉਹਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪਉ ਹਰਜਾਨਾ
ਗੱਲਾਬਾਤਾ ਮਾਰ ਮਿੱਠੀਆ
ਮੁੰਡਾ ਦੇਖ ਜਾਉ ਮੁਸਾਫਾਰ ਖਾਨਾ…

You may also like