ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ,ਟੱਪੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ

by Jasmeet Kaur

ਕਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ

ਕਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰਟੱਪੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ,ਟੱਪੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ

You may also like