ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਹੀਏ ਲੰਮ ਸਲੰਮੇ

by Jasmeet Kaur

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਹੀਏ ਲੰਮ ਸਲੰਮੇ

ਮੇਰਾ ਮਾਹੀਆ ਗਿਠ ਮੁਠੀਆ

ਨੀ ਜਿਵੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਫਿਟਫਿਟਿਆਂ

You may also like