ਜੱਦ ਮੁੰਡਿਆਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਜਾਵਾਂ 

by admin

ਜੱਦ ਮੁੰਡਿਆਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਜਾਵਾਂ
ਜੱਦ ਮੁੰਡਿਆਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਜਾਵਾਂ
ਤੂੰ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਗੇੜੇ
ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਜਿਓਂਦੀ ਆਸਰੇ ਤੇਰੇ
ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਜਿਓਂਦੀ ਆਸਰੇ ਤੇਰੇ
ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੰਡੇਆਆਆ ….. .

You may also like