ਇੱਕ ਅੱਖ ਟੂਣੇਹਾਰੀ ਦੂਜਾ ਕੱਜਲੇ ਦੀ ਧਾਰੀ

by admin

ਇੱਕ ਅੱਖ ਟੂਣੇਹਾਰੀ ਦੂਜਾ ਕੱਜਲੇ ਦੀ ਧਾਰੀ
ਤੀਜਾ ਲੌਂਗ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਦਾ
ਨੀ ਮੈਂ ਜਿਉਣ ਜੋਗਾ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਪੁੱਤ ਜੱਟ ਦਾ…
ਨੀ ਮੈਂ ਜਿਉਣ ਜੋਗਾ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਪੁੱਤ ਜੱਟ ਦਾ।

You may also like