ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜੀਜੇ ਖੁੰਢਾ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ

by admin
ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜੀਜੇ ਖੁੰਢਾ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ
ਮੇਰਾ ਜੀਜਾ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਨੀ
ਨਾਲਾ ਟੁੱਟਿਆਂ ਪਜਾਮਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੀ…

You may also like