ਬਈ ਪੱਟ ਲਈ ਨਾਂਗ ਵਰਗੀ , ਇੱਡਾ ਜੱਟ ਜਗਾੜੀ

by Jasmeet Kaur

ਬਈ ਪੁੱਤ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਬਣ ਚਾਦਰਾ
ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖਦਾ ਖੜੀਆਂ
ਬਈ ਦਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੈਲੀ ਬੰਦੇ
ਬਈ ਦਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੈਲੀ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸਦੇ ਹਾਣੀ
ਖੀਸੇ ਦੇ ਵਿਚ ਰੱਖਦਾ ਨਾਗਣੀ
ਖਾਂਦਾ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ
ਬਈ ਪੱਟ ਲਈ ਨਾਂਗ ਵਰਗੀ
ਬਈ ਪੱਟ ਲਈ ਨਾਂਗ ਵਰਗੀ , ਇੱਡਾ ਜੱਟ ਜਗਾੜੀ
ਬਈ ਪੱਟ ਲਈ ਨਾਂਗ ਵਰਗੀ , ਇੱਡਾ ਜੱਟ ਜਗਾੜੀ

You may also like