ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬਈ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵੈਰ ਪੈ ਗਿਆ 

by admin

ਕੁੜੀਆਂ :-
ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬਈ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵੈਰ ਪੈ ਗਿਆ
ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬਈ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵੈਰ ਪੈ ਗਿਆ
ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇਵੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵੈਰ ਪੈ ਗਿਆ
ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇਵੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵੈਰ ਪੈ ਗਿਆ 
ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇਵੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵੈਰ ਪੈ ਗਿਆ

ਮੁੰਡੇ :-
ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਨੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਗਈ
ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਨੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਗਈ
ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਨੇ ਮਜਾਜਣ ਕੀਤੀ ,
ਅੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਗਈ….
ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਨੇ ਮਜਾਜਣ ਕੀਤੀ ,ਅੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਗਈ….
ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਨੇ ਮਜਾਜਣ ਕੀਤੀ ,ਅੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਗਈ….
ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਨੇ ਮਜਾਜਣ ਕੀਤੀ ,ਅੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਗਈ….

You may also like