ਆਕੜ ਕਾਹਦੀ ਵੇ ,ਜੱਗ ਤੇ ਫਿਰੇ ਕੁਵਾਰਾ

by Jasmeet Kaur

ਦਿਓਰ ਮੇਰੇ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਲੜ ਕੇ

ਖੂਹ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਚੁਬਾਰਾ

ਤਿੰਨ ਭਾਂਤ ਦੀ ਇਟ ਲਵਾਈ

ਚਾਰ ਭਾਂਤ ਦਾ ਗਾਰਾ

ਆਕੜ ਕਾਹਦੀ ਵੇ ,ਜੱਗ ਤੇ ਫਿਰੇ ਕੁਵਾਰਾ

ਆਕੜ ਕਾਹਦੀ ਵੇ ,ਹੁਣ ਤਕ  ਫਿਰੇ ਕੁਵਾਰਾ

You may also like