ਪਤਲਾ ਪਤੰਗ ਮਾਹੀਆ

ਕੰਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਥਾਲੀ ਦਾ

ਕੰਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਥਾਲੀ ਦਾ

ਪਤਲਾ ਪਤੰਗ ਮਾਹੀਆ ,ਕਿਸੀ ਕਰਮਾ ਵਾਲੀ ਦਾ

ਪਤਲਾ ਪਤੰਗ ਮਾਹੀਆ ,ਕਿਸੀ ਕਰਮਾ ਵਾਲੀ ਦਾ

 

Jasmeet Sandhu <[email protected]>

Likes:
Views:
121
Article Categories:

Leave a Reply