ਸੱਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਹਤੋਂ ਲੜਜੇ, ਮੈਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾਜ ਜੋੜਦੀ, ਸਣੇ ਬਾਗ ਫੁਲਕਾਰੀ ਹਟ ਕੇ ਬਹਿ ਮਿੱਤਰਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਪਿਆਰੀ

by Sandeep Kaur

ਸੱਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਹਤੋਂ ਲੜਜੇ,
ਮੈਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ।
ਮਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾਜ ਜੋੜਦੀ,
ਸਣੇ ਬਾਗ ਫੁਲਕਾਰੀ।
ਹਟ ਕੇ ਬਹਿ ਮਿੱਤਰਾ,
ਸਭ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਪਿਆਰੀ।

You may also like