ਸੁਣ ਵੇ ਦਿਉਰਾ ਸ਼ਮਲੇ ਵਾਲਿਆ..ਸੁਣ ਵੇ ਦਿਉਰਾ ਸ਼ਮਲੇ ਵਾਲਿਆ..
ਲੱਗੇਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ …..
ਵੇ ਲੈ ਜਾ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਮਿਣ ਕੇ ਮੇਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਿਆ ਦਈਂ ਲਹਿੰਗਾ,
ਲੈ ਜਾ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਮਿਣ ਕੇ ……….

You may also like