ਲੈ ਨੀ ਸਾਲੀਏ

by Sandeep Kaur

ਲੈ ਨੀ ਸਾਲੀਏ ਕੁੜਤੀ ਲਿਆਂਦੀ
ਦਰਜੀ ਤੋਂ ਸਮਾ ਲੈ
ਉੱਤੋਂ ਚੌੜੀ ਹੇਠਾਂ ਚੌੜੀ
ਲੱਕ ਕੋਲ ਛਾਂਟ ਪਵਾ ਲੈ
ਕੁੜਤੀ ਜੀਜੇ ਦੀ
ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਹੰਢਾ ਲੈ।

You may also like