ਭੇਤੀ ਚੋਰ

by Sandeep Kaur

ਭੇਤੀ ਚੋਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਲੁੱਟਦੇ,
ਪਾੜ ਲਾਉਣ ਪਿਛਵਾੜੇ।
ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਕਦੇ ਨਾ ਲੁੱਟਦੇ,
ਲਾਹੁੰਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ।
ਬਿਨ ਮੁਕਲਾਈਆਂ ਦੇ,
ਪਲੰਘ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਵਾਲੇ।

You may also like