ਪਿੰਡ ਸੁਣੀਦਾ, ਰਾਈਆਂ

by Sandeep Kaur

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਿੰਡ ਸੁਣੀਂਦਾ,
ਪਿੰਡ ਸੁਣੀਦਾ, ਰਾਈਆਂ।
ਨਣਦ ਵਛੇਰੀ ਨੇ,
ਲੂਤੀਆਂ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ।
ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਗਿਆ………,
ਮੁੰਹ ਤੇ ਪੈ-ਗੀਆ ਛਾਈਆਂ।
ਕੈ ਦਿਨ ਹੋ ਗੇ ਨੇ…….,
ਜੋੜ ਮੰਜੀਆਂ ਨਾ ਡਾਹੀਆਂ।

You may also like