ਪਿੰਡ ਸੁਣੀਂਦਾ, ਘਰਿਆਲਾ

by Sandeep Kaur

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਿੰਡ ਸੁਣੀਂਦਾ,
ਪਿੰਡ ਸੁਣੀਂਦਾ, ਘਰਿਆਲਾ।
ਗਾਜਰ ਵਰਗੀ ਏਸ ਕੁੜੀ ਦੇ,
ਗੱਲ਼ ਤੇ ਟਿਮਕਣਾ ਕਾਲਾ।
ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ ਕੀ,
ਚੰਨ ਛੁਪਦਾ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਾ।
ਭਾਬੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ…….. ?
ਕਾਲੇ ਚਾਦਰੇ ਵਾਲਾ ?

You may also like