ਨੂੰਹ ਤਾਂ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੇਕੇ

by admin

ਨੂੰਹ ਤਾਂ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੇਕੇ, ਸੱਸ ਘਰੇ ਸੀ ਕੱਲੀ,

ਬਈ…ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ, Make up ਵੱਲ ਹੋ ਚੱਲੀ,

ਬਈ, ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੀ ਪਾਊਡਰ ਲਾ ਕੇ, ਨੇਤਰ ਕਰਲੇ ਟੇਡੇ,

ਪੱਟ ਤੀ ਫੈਸ਼ਨ ਨੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਬੇ..

ਪੱਟ ਤੀ ਫੈਸ਼ਨ ਨੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਬੇ…

You may also like