ਨੀਂ ਮੈਂ ਨੱਚਾਂ ,ਨੱਚਾਂ ,ਨੱਚਾਂ
ਨੀਂ ਮੈਂ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਮੱਚਾ ਫੇਰ ਦੇਖ ਦੇਖ
ਕੁੜੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੀਆਂ
ਅੱਡੀ ਵੱਜੂ ਤੇ ਧਮਕਾਂ ਪੈਂਣਗੀਆਂ
ਅੱਡੀ ਵੱਜੂ ਤੇ ਧਮਕਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ

You may also like