ਨਾ ਰੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ,,
ਨਾ ਆਉਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਤੈਨੂੰ ਦਾਲ,
ਫ਼ੇਰ ਕਹਿਣਾ ਸੱਸ ਕੁਟਦੀ.. ਕੁਟਦੀ ਘੋਟਣੇ ਨਾਲ

You may also like