ਦੂਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ , ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਣ ਖਲੋਤੀ ਏ

by Jasmeet Kaur

ਬਾਗੇ ਵਿਚ ਸੋਟੀ ਏ

ਬਾਗੇ ਵਿਚ ਸੋਟੀ ਏ

ਦੂਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ , ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਣ ਖਲੋਤੀ ਏ

ਦੂਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ , ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਣ ਖਲੋਤੀ ਏ

You may also like