ਦਿਨ ਨਾ ਵੇਖਦਾ ਰਾਤ ਨਾ ਵੇਖਦਾ ਆ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹਾੜਾ ਨੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੰਗਦਾ ਟੁੱਟ ਪੈਣਾ ਲੰਬੜਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ।[/blockquote]

by Sandeep Kaur

ਦਿਨ ਨਾ ਵੇਖਦਾ ਰਾਤ ਨਾ ਵੇਖਦਾ
ਆ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਕੁੰਡਾ
ਹਾੜਾ ਨੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੰਗਦਾ
ਟੁੱਟ ਪੈਣਾ ਲੰਬੜਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ।

You may also like