ਤਖਤ ਲਵਾ ਲਏ

by Sandeep Kaur

ਆਪਦੇ ਬਾਰ ਨੂੰ ਤਖਤ ਲਵਾ ਲਏ
ਮੇਰੇ ਬਾਰ ਨੂੰ ਸਰੀਏ
ਜੇਠ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰੀ
ਦੂਰ ਖੜ੍ਹੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ।

You may also like