ਛੱਜ ਓਹਲੇ ਛਾਨਣੀ ਪਰਾਤ ਓਹਲੇ ਲੱਜ ਵੇ

by admin

ਛੱਜ ਓਹਲੇ ਛਾਨਣੀ ਪਰਾਤ ਓਹਲੇ ਲੱਜ ਵੇ

ਛੱਜ ਓਹਲੇ ਛਾਨਣੀ ਪਰਾਤ ਓਹਲੇ ਲੱਜ ਵੇ

ਨਾਨਕੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਆਇਆ,ਗੌਣ ਦਾ ਨਾ ਚੱਜ ਵੇ।

 

ਛੱਜ ਓਹਲੇ ਛਾਨਣੀ ਪਰਾਤ ਓਹਲੇ ਡੋਈ ਵੇ

ਛੱਜ ਓਹਲੇ ਛਾਨਣੀ ਪਰਾਤ ਓਹਲੇ ਡੋਈ ਵੇ….

ਦਾਦਕੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਆਇਆ,ਚੱਜ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵੇ।

 

ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ਵੇ ਨੈਣੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਾਨਕੀਆਂ

ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਕੀਆਂ ਖਾਧੇ ਸੀ ਪਕੌੜੇ,

ਜੰਮੇ ਸੀ ਜੌੜੇ, ਜੌੜੇ ਖਿਡਾਵਣ ਗਈਆਂ ਵੇਨੈਣੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਾਨਕੀਆਂ।

 

 

ਅੱਜ ਕਿਧਰ ਗਈਆਂ ਵੇ ਨੈਣੀਂਤੇਰੀਆਂ ਦਾਦਕੀਆਂ

ਖਾਧੇ ਸੀ ਲੱਡੂ, ਜੰਮੇ ਸੀ ਡੱਡੂ,

ਹੁਣ ਛੱਪੜਾਂ ’ਚ ਗਈਆਂ ਵੇਨੈਣੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਦਕੀਆਂ।

You may also like