ਚਿੱਟੀ ਕਣਕ ਦੇ ਮੰਡੇ ਪਕਾਵਾਂ

by admin

ਚਿੱਟੀ ਕਣਕ ਦੇ ਮੰਡੇ ਪਕਾਵਾਂ,

ਨਾਲੇ ਤੜਕਾ ਵੜੀਆਂ ਗਿੱਦਾ ਸੌਣ ਦਾ ਮਾਰੇ ਹਾਕਾਂ,

ਮੈ ਕੰਮਾ ਵਿਚ ਵੜੀ ਆਂ ਪੱਟੀ ਆਂ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਨੇ,

ਤਾਅਨੇ ਦਿੰਦਿਆ ਖੜ੍ਹੀਆ ਮੇਰੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਪਾ ਗਿੱਦਾ ਘਰ ਮੁੜੀਆਂ

You may also like