ਗਰਮ ਲੈਚੀਆਂ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਗਰਮ ਸੁਣੀਦੀ ਹਲਦੀ ਪੰਜ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ ਤੂੰ ਫਿਰਦੀ ਐ ਟਲਦੀ ਬੈਠ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਉਡੀਕਾਂ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰਦੀ

by Sandeep Kaur

ਗਰਮ ਲੈਚੀਆ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਗਰਮ ਸੁਣੀਦੀ ਹਲਦੀ
ਪੰਜ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ ਤੂੰ ਫਿਰਦੀ ਐ ਟਲਦੀ
ਬੈਠ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਉਡੀਕਾਂ ਯਾਰ ਦੀਆ ਕਰਦੀ….. ਬੈਠ ਬਨੇਰੇ ਤੇ

You may also like