ਖੋਜ ਤਰਕ ਦੋਨੋਂ

by Sandeep Kaur

ਖੋਜ ਤਰਕ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ,
ਦੋਵੇਂ ਨਾਉਂ ਧਰਵਾਈ।
ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਲੀ ਬਿਜਲੀ,
ਐਸੀ ਕਲਾ ਚਲਾਈ।
ਲੰਬੀ ਰੇਲ ਦੇ ਭਰ ਭਰ ਡੱਬੇ,
ਭਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ।
ਖੋਜੀ ਖੋਜਾਂ ਦਾ……..,
ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਈ।

You may also like